immo, immobiliën, vastgoed, advies
Home Voeg toe aan favorieten nuttige tips en advies over immo en vastgoed Immo Pauly contacteren
Immo Pauly Immo, vastgoed en advies

Nieuwe wetgeving betreffende mede-eigendom

Persmededeling van volksvertegenwoordigers Clotilde NYSSENS (cdH) et Olivier HAMAL (MR), inititiatiefnemers van de nieuwe wet op de mede-eigendom, die op donderdag 6 mei 2010 werd gestemd door de Senaat en de Kamer van Voksvertegenwoordigers

De nieuwe regels verduidelijken en preciseren het wettelijk kader van het leven in mede-eigendom. Ongeveer één derde van de Belgische bevolking is mede-eigenaar (1,2 miljoen woongelegenheden waarin 3,5 miljoen mensen leven).

De hervorming kent drie grote krachtlijnen : het beslechten van bepaalde controverses in de rechtsleer door duidelijk positie te kiezen ; het verzekeren van een modernere organisatie en beheer van mede-eigendommen ; het vastleggen van een duidelijkere en minder conflictuele verdeling van de bevoegdheden toegekend aan de verschillende organen van de mede-eigendom.

1) Mogelijkheid om deelverenigingen (“subonverdeeldheden” )op te richten
Deze maatregel is één van de belangrijkste vernieuwingen. Zij is belangrijk voor groepen van gebouwen in een residentieel park. Het zal niet meer nodig zijn om alle mede-eigenaars te verenigen voor een beslissing die slechts enkelen onder hen aangaat. De hoofdonverdeeldheid blijft exclusief bevoegd voor de beslissingen die het belang van die subonverdeeldheden te boven gaan.

2) De algemene vergadering (AV)
- wordt gehouden gedurende een periode van vijftien dagen die vastgesteld wordt in het reglement van mede-eigendom en het voorzitterschap wordt verplicht waargenomen door een mede-eigenaar.
- Mogelijkheid voor de mede-eigenaars om punten te doen inschrijven op de dagorde van de AV.
- Vaststelling van het lot van de onthoudingen (de blanco-stemmen en de ongeldige stemmen worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen voor de berekening van de vereiste meerderheid).
- Beperking van het aantal volmachten.
- Mogelijkheid voor mede-eigenaars die minstens één vijfde van de aandelen bezitten om een AV bijeen te roepen indien de syndicus geen gevolg geeft aan het verzoek binnen de vijftien dagen.
- Mogelijkheid om, mits eenparigheid en schriftelijk, alle beslissingen te nemen die tot de bevoegdheid van de AV behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

3) De Raad van beheer wordt de Raad van mede-eigendom
- Herdefiniëring van de taken, waarvan de voornaamste is erop toezien dat de syndicus zijn taken goed uitvoert. De Raad stelt een halfjaarlijks verslag op over de uitoefening van die taak.
- Samengesteld uit mede-eigenaars.
- Mogelijheid om een buitengewone opdracht of delegatie te krijgen als de AV hiertoe beslist met een meerderheid van 3/4de der stemmen. Deze opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.
- Verplichte oprichting van de Raad in elke mede-eigendom met meer dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen.

4) Opdracht van de syndicus is beter omkaderd :
- Het mandaat van de syndicus eindigt na drie jaar, alhoewel het hernieuwbaar is door een uitdrukkelijke beslissing van de AV. Het loutere feit dat dit mandaat niet hernieuwd wordt, kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding.
- Een schriftelijk contract.
- Verplichting om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
- Verplichting om voorafgaandelijk toestemming te krijgen van de AV voor overeenkomsten waarbij verwanten van de syndicus betrokken zijn om belangenconflicten te vermijden.
- Verplichting om meerdere offertes te vragen voor werken vanaf een bepaald bedrag (de AV beslist over de hoogte hiervan) en jaarlijkse evaluatie van de contracten die slaan op terugkerende leveringen, bijvoorbeeld energievoorzieningen.
- Toegang verlenen aan de mede-eigenaars tot alle documenten of inlichtingen die verband houden met de mede-eigendom, op basis van de modaliteiten die opgenomen zijn in het reglement van mede-eigendom of die door de AV zijn bepaald. Deze toegang mag ook via internet.
- Het post-interventie dossier bewaren.
- Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

5) Boekhouding van de mede-eigendom
- De syndicus moet een boekhouding houden volgens een minimaal genormaliseerd rekeningstelsel voor de mede-eigendommen met meer dan 20 kavels en een vereenvoudigde boekhouding voor de anderen.
- Afzonderlijke rekeningen openen voor het werkkapitaal en voor het reservekapitaal op naam van de vereniging van mede-eigenaars.
- De syndicus moet jaarlijks twee voorlopige budgetten opstellen : één voor het dagelijks beheer en één voor de voorzienbare uitzonderlijke kosten
- De AV stelt jaarlijks een verificateur van de rekeningen, mede-eigenaar of derde, aan.

6) Informatie voor de kopers
De meeste nuttige informatie voor de potentiële kopers zal hun moeten worden medegedeeld vanaf de ondertekening van de compromis en niet bij het verlijden van de akte voor notaris :
- het bedrag van het werkkapitaal en van het reservekapitaal
- het bedrag van eventueel nog door de verkoper verschuldigde sommen
- de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de AV vóór de vaststaande datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten
- in voorkomend geval het overzicht van de aan de gang zijnde gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom
- de notulen van de gewone en de buitengewone AV’s van de laatste drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar.
- een afschrift van de recentste balans die door de AV werd goedgekeurd.
De kosten voor de overdracht van deze informatie vallen ten laste van de verkoper(s).

Het AES was nauw betrokken bij de voorbereidende fase van deze nieuwe wet. Wij menen dat de wijzigingen ertoe leiden dat betwistingen, al dan niet gerechtelijk, in de toekomst kunnen vermeden worden en dat op die manier het leven in mede-eigendom aangenamer wordt.

Wij blijven natuurlijk ter beschikking voor alle bijkomende informatie.

Katelijne D’HAUWERS (AES) / Olivier HAMAL / Clotilde NYSSENS
0476/65.78.92 / 0475/36.09.17 /  0479/56.47.22


« Terug naar overzicht

projecten in de kijker

HOEVE, WONING, TOTAAL PROJECT
HOEVE, WO...
Bouwgrond - commercieel gelegen - vrij beroep
Bouwgrond...
TERREIN OB GROOT 773 m²
TERREIN O...
WONING HOB/BOUWTERREIN
WONING HO...
UITZONDERLIJK BOUWTERREIN
UITZONDER...
GELIJKVLOERS appartement 1 slaapkamer + terras op zonzijde + kelder
GELIJKVLO...
Ruim bescheiden appartement, 2 slaapk, garage
Ruim besc...
3-gevel woning, rustige ligging, RIEMST-ZUSSEN
3-gevel w...
NIEUWBOUW KLAAR MET VEEL MOGELIJKHEDEN  - VLIJTINGEN
NIEUWBOUW...
Herenhuis, 2 slaapkamers, 2x parking, tuintje
Herenhuis...